Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
2 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
3 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
4 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
5 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
6 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
7 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
8 ___to the cinema tonight ?  nezodpovězeno
Shall we to go
Shall we going
Shall we go
9 George isn ´t in the office. He___In New York at the moment.  nezodpovězeno
works
working
is working
10 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
11 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
12 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.
13 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
14 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
15 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
16 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
17 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
18 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
19 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
20 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
21 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
22 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
23 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
24 You___ visit Central park. It´s fantastic!  nezodpovězeno
musn´t
must
must to
25 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
26 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
27 Did you like___paintings at the gallery yesterday?  nezodpovězeno
these
those
that
28 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
29 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
30 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to