Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.
2 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
3 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
4 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
5 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
6 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
7 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
8 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem
9 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
10 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
11 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
12 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
13 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
14 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
15 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
16 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
17 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
18 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
19 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
20 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to
21 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating
22 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
23 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
24 ___to the cinema tonight ?  nezodpovězeno
Shall we to go
Shall we going
Shall we go
25 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
26 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
27 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
28 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
29 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
30 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green