Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.
2 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
3 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
4 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
5 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
6 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
7 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
8 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
9 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
10 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
11 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
12 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
13 Did you like___paintings at the gallery yesterday?  nezodpovězeno
these
those
that
14 I play football___.  nezodpovězeno
twice one month
twice month
twice a month
15 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
16 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t
17 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
18 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
19 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
20 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
21 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
22 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
23 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
24 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
25 Steven is OK. He looks___ than Mike.  nezodpovězeno
more happy
happyer
happier
26 George isn ´t in the office. He___In New York at the moment.  nezodpovězeno
works
working
is working
27 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem
28 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
29 ___200 kilometres to the sea.  nezodpovězeno
There are
There is
It´s
30 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you