Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
2 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
3 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
4 George isn ´t in the office. He___In New York at the moment.  nezodpovězeno
works
working
is working
5 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
6 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
7 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
8 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
9 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
10 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
11 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
12 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
13 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
14 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
15 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
16 How much did you pay for your TV? ___ expensive?  nezodpovězeno
Were it
Did it be
Was it
17 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
18 Did you like___paintings at the gallery yesterday?  nezodpovězeno
these
those
that
19 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.
20 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
21 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
22 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
23 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
24 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating
25 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
26 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
27 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
28 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
29 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
30 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families