Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
2 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
3 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
4 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
5 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
6 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
7 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
8 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
9 ___to the cinema tonight ?  nezodpovězeno
Shall we to go
Shall we going
Shall we go
10 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
11 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
12 ___200 kilometres to the sea.  nezodpovězeno
There are
There is
It´s
13 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
14 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to
15 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
16 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
17 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
18 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
19 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
20 You___ visit Central park. It´s fantastic!  nezodpovězeno
musn´t
must
must to
21 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
22 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
23 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
24 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
25 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
26 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating
27 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
28 Steven is OK. He looks___ than Mike.  nezodpovězeno
more happy
happyer
happier
29 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
30 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem