Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
2 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
3 Did you like___paintings at the gallery yesterday?  nezodpovězeno
these
those
that
4 How much did you pay for your TV? ___ expensive?  nezodpovězeno
Were it
Did it be
Was it
5 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t
6 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
7 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
8 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
9 ___to the cinema tonight ?  nezodpovězeno
Shall we to go
Shall we going
Shall we go
10 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem
11 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
12 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
13 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
14 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
15 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
16 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
17 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
18 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
19 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
20 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
21 I play football___.  nezodpovězeno
twice one month
twice month
twice a month
22 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
23 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
24 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
25 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
26 ___200 kilometres to the sea.  nezodpovězeno
There are
There is
It´s
27 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
28 You___ visit Central park. It´s fantastic!  nezodpovězeno
musn´t
must
must to
29 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
30 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The