Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to
2 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
3 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
4 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
5 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
6 ___to the cinema tonight ?  nezodpovězeno
Shall we to go
Shall we going
Shall we go
7 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
8 How much did you pay for your TV? ___ expensive?  nezodpovězeno
Were it
Did it be
Was it
9 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
10 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
11 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
12 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
13 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
14 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
15 You___ visit Central park. It´s fantastic!  nezodpovězeno
musn´t
must
must to
16 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
17 I play football___.  nezodpovězeno
twice one month
twice month
twice a month
18 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
19 George isn ´t in the office. He___In New York at the moment.  nezodpovězeno
works
working
is working
20 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
21 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
22 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
23 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
24 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
25 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
26 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
27 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
28 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
29 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
30 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going