Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
2 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
3 ___to the cinema tonight ?  nezodpovězeno
Shall we to go
Shall we going
Shall we go
4 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
5 How much did you pay for your TV? ___ expensive?  nezodpovězeno
Were it
Did it be
Was it
6 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
7 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
8 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.
9 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
10 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
11 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
12 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
13 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
14 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem
15 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating
16 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
17 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
18 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
19 Steven is OK. He looks___ than Mike.  nezodpovězeno
more happy
happyer
happier
20 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
21 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
22 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
23 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to
24 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
25 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
26 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
27 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
28 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
29 ___200 kilometres to the sea.  nezodpovězeno
There are
There is
It´s
30 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t