Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
2 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
3 Steven is OK. He looks___ than Mike.  nezodpovězeno
more happy
happyer
happier
4 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
5 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
6 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
7 ___200 kilometres to the sea.  nezodpovězeno
There are
There is
It´s
8 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
9 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
10 You___ visit Central park. It´s fantastic!  nezodpovězeno
musn´t
must
must to
11 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
12 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
13 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
14 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
15 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
16 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t
17 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
18 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
19 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating
20 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
21 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
22 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
23 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
24 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
25 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
26 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
27 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
28 ___Careful! It´s very dangerous.  nezodpovězeno
To be
Be
Being
29 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to
30 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no