Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
2 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
3 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
4 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
5 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
6 How much did you pay for your TV? ___ expensive?  nezodpovězeno
Were it
Did it be
Was it
7 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
8 Steven is OK. He looks___ than Mike.  nezodpovězeno
more happy
happyer
happier
9 Where___?  nezodpovězeno
does the train be?
is the train?
the train is?
10 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
11 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem
12 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
13 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
14 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
15 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
16 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
17 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
18 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
19 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
20 Juliet___TV every evening.  nezodpovězeno
watches
watch
watchs
21 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
22 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
23 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
24 You___ visit Central park. It´s fantastic!  nezodpovězeno
musn´t
must
must to
25 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
26 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
27 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
28 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t
29 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
30 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.