Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
2 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
3 Did you like___paintings at the gallery yesterday?  nezodpovězeno
these
those
that
4 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
5 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
6 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
7 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
8 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
9 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating
10 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
11 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
12 She bought me a ___ shirt.  nezodpovězeno
big, green, cotton
green, big, cotton
cotton, big, green
13 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
14 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
15 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
16 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
17 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
18 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
19 How much did you pay for your TV? ___ expensive?  nezodpovězeno
Were it
Did it be
Was it
20 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
21 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
22 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
23 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
24 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
25 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to
26 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
27 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
28 I play football___.  nezodpovězeno
twice one month
twice month
twice a month
29 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
30 She always eats ___.  nezodpovězeno
her food fast.
fast her food.
her food fastly.