Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 George isn ´t in the office. He___In New York at the moment.  nezodpovězeno
works
working
is working
2 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
3 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
4 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
5 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
6 ___hungry? Shall I make you a sandwich?  nezodpovězeno
Do you be
Is you
Are you
7 ___tenis yesterday afternoon?  nezodpovězeno
Played you
Did you play
Do you play
8 I___his name.  nezodpovězeno
´m not remembering
don´t remember
doesn´t remember
9 ___French?  nezodpovězeno
Speak you
Do you speak
Does you speak
10 Did you remember to buy___at the supermarket?  nezodpovězeno
bread
breads
a bread
11 She___finished her homework.  nezodpovězeno
haven´t
hasn´t
not have
12 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
13 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
14 ___your passport!  nezodpovězeno
Forget not
Don´t forgetting
Don´t forget
15 I play football___.  nezodpovězeno
twice one month
twice month
twice a month
16 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
17 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
18 Steven is OK. He looks___ than Mike.  nezodpovězeno
more happy
happyer
happier
19 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
20 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
21 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
22 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
23 Sheila´s bought a new car. She paid ? 12 0000 for___  nezodpovězeno
them.
her.
it.
24 That was___ film I´ve ever seen!  nezodpovězeno
a worst
the worst
baddest
25 I bought a table and a chair yesterday. ___ table was very expensive.  nezodpovězeno
A
An
The
26 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
27 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
28 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
29 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t
30 They___arriving at ten o´clock tomorrow?  nezodpovězeno
are
will
are going to